سفربه رنگارنگ ترین شهر دنیا

مکزیک

ایالت مکزیک کشوری در آمریکای شمالی است و بیش از 112 میلیون نفر جمعیت دارد و پرجمعیت ترین کشور اسپانیایی زبان در جهان است.نخستین آثار کشف شده در آمریکای میانی به 40 هزار سال پیش برمی گردد. 

سفر به رنگارنگ ترین شهر دنیا

فیش حج